EUR HEART J-CARD PHA - European Heart Journal-Cardiovascular Pharmacotherapy - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother

Bibliografische Daten

ISSNs2055-6837
Elektronische ISSN 2055-6845

Publikationen

Haller, P. M., Sulzgruber, P., Kaufmann, C., Geelhoed, B., Tamargo, J., Wassmann, S., Schnabel, R. B., Westermann, D., Huber, K., Niessner, A. & Gremmel, T., 01.10.2019, in: EUR HEART J-CARD PHA. 5, 4, S. 226-236 11 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Alle anzeigen (1)